بازاریاب دیجیتال

چهار ویژگی یک دیجیتال مارکتر موفق

باتوجه به اینکه جهان بیش از پیش به ارتباطات اینترنتی وابسته شده است، شرکت ها دیگر نمی توانند اهمیت سرمایه گذاری در بازاریابی دیجیتال را نادیده بگیرند. اگرچه بازاریابی به روش سنتی پیغام ها و تصاویر مربوط به یک برند را…